You can use other pages than the FrontPage as your personal start page, e.g. RecentChanges or your own homepage.

2015-06-12
[DIFF] 19:58 Info VivienMalerba
[DIFF] 19:56 Info VivienMalerba
2015-01-04
[DIFF] 21:00 Info VivienMalerba [1-3]
[DIFF] 20:55 Info VivienMalerba [1-2]
[DIFF] 20:52 Info VivienMalerba
2014-11-30
[DIFF] 15:37 Info VivienMalerba [1-3]
2013-11-27
[DIFF] 20:01 Info VivienMalerba
2013-06-04
[DELETED] 19:22 Info VivienMalerba
2012-12-06
[DELETED] 20:18 Info VivienMalerba [1]
clemmie245 [2]
[DELETED] 19:25 Info VivienMalerba [1]
Eldon439 [2]
[DELETED] 19:25 Info VivienMalerba [1]
Socorro507 [2]
[DELETED] 17:53 Info VivienMalerba [1]
Corinne80 [2]
[DELETED] 17:52 Info VivienMalerba [1]
Shelvia942 [2]
[DELETED] 15:55 Info VivienMalerba [1]
Vince794 [2]
[DELETED] 12:52 Info VivienMalerba [1]
SheilaHear [2]
[DELETED] 12:52 Info VivienMalerba [1]
SheilaHear [2]
[DELETED] 09:26 Info VivienMalerba [1]
Benton279 [2]
[DELETED] 09:26 Info VivienMalerba [1]
BrookeStal [2]
[DELETED] 06:45 Info VivienMalerba [1]
SaulAshfor [2]
[DELETED] 06:45 Info VivienMalerba [1]
Bridgette7 [2]
[DELETED] 06:45 Info VivienMalerba [1]
Bridgette7 [2]
[DELETED] 06:44 Info VivienMalerba [1]
ArtwzkyZba [2]
[DELETED] 06:44 Info VivienMalerba [1]
ArtwzkyZba [2]
[DELETED] 06:44 Info VivienMalerba [1]
SaulAshfor [2]
2012-12-05
[DELETED] 15:01 Info VivienMalerba [1]
Kristofer4 [2]
[DELETED] 15:01 Info VivienMalerba [1]
Kristofer4 [2]
[DELETED] 15:01 Info VivienMalerba [1]
JerilynCus [2]
[DELETED] 15:01 Info VivienMalerba [1]
JerilynCus [2]
[DELETED] 09:12 Info VivienMalerba [1]
CarolineCC [2]
[DELETED] 09:12 Info VivienMalerba [1]
CarolineCC [2]
[DELETED] 07:46 Info VivienMalerba [1]
CorneliusL [2]
[DELETED] 07:46 Info VivienMalerba [1]
CorneliusL [2]
[DELETED] 06:29 Info VivienMalerba
[DELETED] 06:29 Info VivienMalerba
[DELETED] 06:29 Info VivienMalerba

[DIFF]

این نشان مربوط به صفحات قدیمی است که حداقل یک نسخه پشتیبان داشته باشند (کلیک روی این نشان، تغییرات را به شما نشان خواهد داد)

[UPDATED]

این نشان مربوط به صفحاتی است که پس از زمانی که شما چوب‌الفها گذارده‌اید تغییر کرده‌اند (کلیک روی نشان تغییرات چوب‌الفها را نشان خواهد داد)

[NEW]

این نشان مربوط به صفحاتی است که پس از چوب‌الفهای شما ایجاد شده‌اند و پس از ایجاد هنوز ویرایش مجدد نشده‌اند

[DELETED]

این نشان مربوط به صفحات حذف شده است

[RENAMED]

این نشان مربوط به صفحات تغییرنام یافته است

[CONFLICT]

ناسازگاری ویرایشی بوجود آمده است. لطفاً با ترکیب دو پاراگراف دارای ایراد مشکل را حل نمایید.